page_top.gif
         
     
输入您要搜索的词条 帮助

例如:建国家谱寻根

词条列表

徽号2012-01-29 14:15:44.0 user503
该词条暂时没有任何信息,您可以对其进行编辑词条
祧庙 2012-01-29 11:04:01.0 wangzhwz
宋体祧庙就是远祖庙礼记祭法谓远庙为祧孙希旦礼记集解说盖谓高祖之父高祖之祖之庙也谓之远庙者言其数远而将迁也高祖曾祖祖父加上自身属于五辈直亲故称亲五庙即二昭二穆加上高庙合为五庙高祖之父祖二灵牌神主就得摆在祧庙中再下一辈的皇帝一去世高祖之祖父的神...
庙号 2012-01-21 10:10:40.0 wangzhwz
指皇帝死后在太庙立室奉祀特立的名号如太祖太宗高祖高宗等宋史礼志九说尧舜禹皆立五庙盖二昭二穆与其始祖也有商建国改立六庙盖昭穆之外祀契与汤也周立七庙盖亲庙之外祀太祖与文王武王也汉初立庙悉不如礼魏晋始复七庙之制太平兴国二年有司言唐制长安太庙凡九庙...
廖氏先贤诗文 2011-10-17 17:43:10.0 user341
九日陪董内召登高廖匡图祝融峰下逢嘉节相对那能不怆神烟里共寻幽涧菊樽前俱是异乡人遥山带日应连越孤雁来时想别秦自古登高尽惆怅茱萸休笑泪盈巾赠泉陵上人廖匡图暂把枯藤倚碧根禅堂初创楚江濆直疑松小难留鹤未信山低住得云草接寺桥牛笛近日衔村树鸟行分每来共...
郭氏家谱资料收集 2013-01-30 22:39:48.0 GSL123456
宋体宋体寻根本人祖籍陕西神木中鸡镇壕赖滩常录里头都一甲人氏祖神老黑煞天神据老祖宗讲我们的祖神原来是一位武官骑一匹黑马穿黑盔甲在战争得胜回家的途中遭暗箭身亡故本家族尊为黑煞天神如有知此典故者即本家族人如有寻根之同姓者请加备注姓郭
廖氏迁徙图 2010-10-28 12:03:33.0 user500
廖氏始祖叔安至代廖太全由河南省唐河縣湖陽鎮至香港上水遷移路綫圖
满朝荐 2010-08-27 14:06:03.0 zmj5980
这是一个苗族人应该是苗族中唯一的太仆卿但详细的情况不太知道
門閥 2010-08-16 14:29:58.0 user98
门第和阀阅的相结合称之为门阀指封建社会中的世家门第
廖氏遷徙圖2010-08-16 13:43:48.0 user341
该词条暂时没有任何信息,您可以对其进行编辑词条
廖氏名人录 2011-03-08 11:30:22.0 wenshutang
五帝夏商周秦汉时期前年公元年廖叔安得姓始祖帝顓頊後裔夏朝時受封于飂又作蓼國為今河南省唐河汝南固始即濮陽東南一帶傳至世佰廖将飂蓼改为廖字春秋時廖國被楚所灭国人以國为姓祭祀而成廖姓鄖人軍于蒲騷将与隋绞蓼伐楚师蓼国系廖氏发源之地叔安乃廖氏从出之源...

联系我们 |关于中华寻根网 |版权声明 |帮助

京ICP备05014420号

Copyright中华寻根网All Rights Reserved